ظرفشویی ویرپول آمریکا در لهستان تولید می گردد. بیشترین تولیدات ظرفشویی برند ویرپول مربوط به ظرفشویی 14 نفهر ایستاده است. کارخانه ظرفشویی ویرپول در ورشو قرار گرفته است.