ظرفشویی شارپ ساخت ترکیه است اما با دو موتور متفاوت. موتور ژاپنی و موتور ترکیه ای. موتور ترکیه ای ارزانتر از موتور ساخت ژاپن است. ظرفشویی 634، 1015، 1014 و 814 شارپ از بهترین مدلهای ظرفشویی ایستاده شارپ است.