ظرفشویی 6 نفره برای 6 نفر طراحی شده است و از طرفی به عنوان ظرفشویی اقتصادی نیز هست. خانواده های دو نفره و یا دانشجویان می توانند از این ظرفشویی رومیزی استفاده کنند.