ظرفشویی رومیزی یا کابینتی برای خانواده های کم جمعیت و دانشجویانی که به دور از شهر خود درس می خوانند استثنایی است چون مصرف برق و آب کم، تنوع زیاد و قیمت ارزان دارد.