ظرفشویی ایستاده الگانس دارای کد مدلهای 9002، 9003، 9004 و 9015 است. حجم و مشخصات و قیمت هر کدام از مدلهای الگانس ایتالیا موناژ ایران به شرح زیر است.